Zasady i warunki

 
 
 

Tel. +48 523 047 838 Poniedziałek - piatek: 9:00 - 16:00

 
 

+48 523 047 838
info@giftwow.pl

 
 

Darmowa dostawaDarmowa dostawa od 200 zł
30 dni na zwrot towaru

 
 
 
Strona główna > Zasady i warunki
 

Regulamin sklepu internetowego

Warunki handlowe między administratorem (sprzedającym) a zamawiającym (kupującym) (dalej jako „Zasady i warunki”)

1.1.

Niniejsze ogólne warunki handlowe regulują prawa i obowiązki obu stron wypływające z umowy sprzedaży zawartej między sprzedającym, czyli firmą Ascona Trading s.r.o., z siedzibą przy ul. Radlinského 972/3, 05201 Nowa Wieś Spiska, Słowacja, REGON: 50011146, NIP: 2120140066, VAT UE: SK2120140066, zapisaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Koszycach I, oddział: Sro, nr: 37990/V (dalej jako „sprzedający”) a kupującym, której przedmiotem jest zakup i sprzedaż towaru na stronie internetowej sklepu internetowego sprzedającego.

1.2.

Kupującym (zamawiającym) w sklepie internetowym jest każda fizyczna bądź prawna osoba, która wyśle elektroniczny formularz z zamówieniem na towar (produkt/y lub usługę/usługi).

1.3.

Składając zamówienie jako osoba fizyczna – nie firma, prosimy o podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu, na jaki towar ma zostać doręczony, nr telefonu oraz adresu e-mail. Składając zamówienie jako osoba prawna (na firmę bądź działalność jednoosobową) w zamówieniu należy zawrzeć również nazwę firmy, REGON, NIP/VAT UE oraz adres do faktury, jeśli jest inny niż adres doręczenia.

1.4.

Ogólne warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży. W przypadku, gdy sprzedający i kupujący zawrą pisemną umowę sprzedaży, w której określą odmienne warunki niż wymienione w ogólnych warunkach handlowych, postanowienia zawarte w tej umowie sprzedaży będą miały pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami handlowymi.

1.5.

Lista towarów na stronach sklepu internetowego, które administruje sprzedający to katalog zazwyczaj dostarczanych towarów, sprzedający nie gwarantuje jednak natychmiastowej dostępności wszystkich oferowanych towarów. Dostępność towaru zostanie dla kupującego potwierdzona po wystosowaniu przez niego zapytania o dostępność.

1.6.

Organ nadzoru: Słowacka Inspekcja Handlowa (SIH), Inspektorat SIH w Kraju koszyckim, ul. Vrátna nr. 3, 043 79 Koszyce 1, Wydział technicznej kontroli produktów i ochrony konsumenta , tel. nr.: 055/6220 781, fax. nr.: 055/6224 547, e-mail: ke@soi.sk

 

2. Sposób zawarcia umowy sprzedaży

2.1.

Umowa sprzedaży zawarta jest poprzez zobowiązującą akceptację (wyrażoną przez sprzedającego) wniosku kupującego o zawarcie umowy sprzedaży w formie wysłanej przez kupującego wiadomości e-mail do sprzedającego i/bądź w formie wypełnionego i wysłanego formularza na stronie internegowej przez kupującego i/bądź w formie telefonicznego złożenia zamówienia przez kupującego (dalej jako „zamówienie”).

2.2.

Poprzez wiążące przyjęcie przez sprzedającego zamówienia złożonego przez kupującego rozumie się telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie wysłane przez sprzedającego informujące o zaakceptowaniu zamówienia po wcześniejszym przyjęciu zamówienia kupującego oraz sprawdzeniu dostępności i terminu dostawy towaru zamówionego przez kupującego, oznaczone jako „potwierdzenie zamówienia”. Automatycznie wysłana wiadomość informująca o przyjęciu zamówienia do systemu elektronicznego sprzedającego nie jest traktowana jako wiążące przyjęcie zamówienia.

2.3.

Wiążące przyjęcie zamówienia zawiera dane o nazwie i specyfikacji towaru, którego sprzedaż stanowi przedmiot umowy sprzedaży, następnie informacje o cenie towaru i/lub innych usług, nazwę i informacje o miejscu dostarczenia towaru, informacje o cenie, warunkach, sposobie i terminie dostawy towaru na wyznaczone przez kupującego miejsce, informacje o sprzedającym (nazwa, siedziba, REGON, NIP, VAT UE, nr zapisu w Rejestrze Handlowym itp.), ewentualnie inne informacje.

2.4.

Wszystkie przyjęte zamówienia na towar uznawane są za wniosek zawarcia umowy sprzedaży, nie są traktowane za wiążące. Kupujący ma prawo bez podania powodu anulować zamówienie za pośrednictwem wiadomości mailowej bądź kontaktu telefonicznego w każdej chwili przed wysłaniem towaru. Kupujący zobowiązany jest w wiadomości dot. anulowania zamówienia zawrzeć nr zamówienia, nazwisko, e-mail oraz nazwę zamówionego towaru. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedostarczenia towaru w powodu siły wyższej, z powodu zaprzestania jego produkcji, z powodu jego wyprzedania bądź niemożliwości dostarczenia w cenie, która podana była w sklepie internetowym. W każdym z wyżej wymienionych przypadków sprzedający poinformuje o tym fakcie kupującego. Sprzedający zobowiązany jest zaoferować możliwość wysłania innego towaru. Kupujący ma prawo odrzucić możliwość wysłania innego towaru i zrezygnować z zamówienia. W przypadku anulowania opłaconego z góry zamówienia bądź zamówienia z wpłaconą zaliczką środki finansowe zostaną zwrócone kupującemu w ciągu 14 dni kalendarzowych, w ten sam sposób, jaki zostały wysłane podczas opłacacania towaru, o ile kupujący nie poprosi o inny sposób zwrotu. W przypadku anulacji zamówienia sprzedający nie nalicza kupującemu żadnych opłat wiążących się z anulacją zamówienia.


 
3. Prawa i obowiązki sprzedającego

3.1.

Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć kupującemu na podstawie potwierdzonego zamówienia towar w zamówionej przez niego ilości, jakości i terminie.

3.2.

Sprzedający ma prawo do uzyskania należytej i terminowej ceny zakupu od kupującego za dostarczony towar.

 

4. Prawa i obowiązki kupującego

4.1

Kupujący jest zobowiązany:
a) odebrać zakupiony lub zamówiony towar,
b) zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę zakupu w ustalonym terminie spłaty włącznie z kosztami dostawy towaru,
c) nie naruszać renomy sprzedającego,
d) potwierdzić swoim podpisem lub podpisem upoważnionej osoby przejęcie towaru. 

4.2.

Kupujący ma prawo do otrzymania towaru w ilości, jakości, terminie i w miejsce określone przez strony w wiążącym przyjęciu zamówienia.


 
5. Warunki dostawy

5.1.

Sprzedający dostarczy towar kupującemu w jak najkrótszym czasie po przyjęciu formularza z zamówieniem w terminie dostawy zawartym na stronie internetowej sprzedającego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zawarte terminy dostawy mają charakter wyłącznie orientacyjny. Kupujący wyraża zgodę na wydłużenie się czasu dostawy w przypadku, gdy wymaga tego produkcja zamówionego towaru bądź inne okoliczności. W przypadku, gdy sprzedający nie jest w stanie dostarczyć kupującemu wszystkich zamówionych towarów w ustalonym terminie, jak najszybciej powiadomi o tym fakcie kupującego i poinformuje go o szacowanym terminie dostawy zamówionego towaru bądź zaproponuje dostarczenie innego towaru. W przypadku, gdy kupujący zamówi towar o niestandardowych wymiarach bądź ważący ponad 30 kg, sprzedający indywidualnie z zamawiającym ustali koszty i warunki transportu.

5.2.

W przypadku, gdy towar doręcza przewoźnik umowny, kupujący daje sprzedającemu prawo do udostępnienia umownemu przewoźnikowi niezbędnych danych osobowych w celu doręczenia towaru (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon, adres e-mail).

5.3.

Podczas odbioru towaru kupujący otrzyma dokument przyjęcia towaru, który w przypadku płatności za pobraniem jest również dowodem zapłaty za towar. Dowód przyjęcia towaru stanowi zarówno zamówienie towaru w formie pisemnej. Do każdej przesyłki dołączona jest oryginalna faktura, która służy również jako dokument gwarancyjny.

5.4.

Wszystkie informacje o oferowanym towarze w sklepie internetowym pochodzą z oficjalnych stron ich producentów, ewentualnie dostawców oraz z pozostałych publicznie dostępnych źródeł. Waga, wymiary i pozostałe informacje o towarze podawane są przez producenta i mogą różnić się w rzeczywistości o ± 5% w stosunku do podanej wartości.

5.5.

Miejsce dostarczenia towaru to miejsce określone w złożonym zamówienia, jeśli strony umowy nie uzgodniły inaczej. Towar zostanie dostarczony przez sprzedającego z wykorzystaniem usług stron trzecich (przewoźnik umowny, usługi kurierskie) lub sprzedający dostarczy towar własnymi środkami bądź na życzenie kupującego towar zostanie przygotowany do odbioru na miejscu. Dostarczenie towaru zrealizowane jest w momencie przekazania go kupującemu lub przekazania przewoźnikowi towaru do transportu. Prawo własności do towaru przechodzi na kupującego w momencie dostarczenia towaru pod warunkiem zapłaty pełnej kwoty zakupu zawartej w zamówieniu. Do czasu przejścia praw własności ze sprzedającego na kupującego, kupujący ma wszystkie obowiązki przechowawcy i zobowiązany jest na własny koszt bezpiecznie przechowywać produkty i usługi i oznaczyć je w taki sposób, aby w każdych okolicznościach dały się zidentyfikować jako towar sprzedającego.

5.6.

W przypadku, gdy sprzedający dostarczy kupującemu towar na miejsce określone w umowie sprzedaży, kupujący zobowiązany jest przyjąć towar osobiście, bądź na wypadek nieobecności zapewnić, aby towar  zawarty w umowie sprzedaży przejęła upoważniona osoba, podpisać protokół doręczenia i przejęcia towaru. Jeśli z powodu nieobecności kupującego w miejscu określonym w umowie sprzedaży konieczne będzie powtórne doręczenie, wszystkie koszty z tego wynikające zobowiązany jest ponieść kupujący, w szczególności dotyczy to ponownego doręczenia towaru w miejsce określone w umowie sprzedaży. Towar uważa się za dostarczony w momencie doręczenia towaru na adres zawarty w wiążącym potwierdzeniu zamówienia i przejęty w chwili fizycznego przejęcia towaru przez kupującego, ewentualnie upoważnionej do tego osoby lub odmowy przyjęcia towaru, które dostawca zaznaczy w protokole dostawy i przekazania  towaru.

5.7.

Sprzedający nie odpowiada za opóźnioną dostawę towaru spowodowaną przez dostawcę (pocztę, kuriera) lub podanie nieprawidłowego adresu przez kupującego. Kupujący zobowiązany jest dokładnie sprawdzić towar podczas jego przejmowania od doręczyciela i podpisem na dokumencie przejęcia towaru potwierdzić jego przejęcie. W przypadku, gdy przesyłka jest widocznie uszkodzona czy zniszczona, kupujący zobowiązany jest, nie przejmując przesyłki, natychmiast skontaktować się ze sprzedającym. Reklamacja w przypadku ewentualnego niedostarczenia towaru z winy doręczyciela lub uszkodzenia towaru z winy doręczyciela realizowana jest u sprzedawcy.


 
6. Cena zakupu

6.1.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu cenę zakupu towaru określoną w umowie sprzedaży i/lub według cennika sprzedającego obowiązującego w czasie zawarcia umowy sprzedaży, włącznie z kosztami dostawy towary (dalej jako „cena zakupu”) w postaci płatności gotówkowej, za pobraniem w miejscu dostarczenia towaru, za pobraniem za pośrednictwem firmy oferującej usługi pocztowe bądź bezgotówkego przelewu na konto sprzedającego, zawarty w wiążącym przyjęciu zamówienia.

6.2.

Wszystkie ceny za towar i usługi oraz wszystkie opłaty w sklepie internetowym to ceny włącznie z VAT. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, o ile przy konkretnym produkcie nie jest podana inna informacja.

6.3.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej zmiany ceny zakupu (sprzedający nie gwarantuje zatem ceny towaru, która znajduje się na stronie internetowej sprzedającego w czasie składania zamówienia, ponieważ cena ta zależna jest od zmiany cen producentów oraz dostawów towarów, zależna jest również od zmian przepisów prawnych czy zmiany kursu euro). Kupujący ma w takim przypadku prawo odstąpić od umowy. Dostawa i inne koszty nie są wliczone w cenę, jeśli informacja ta nie znajduje się w opisie produktu. Cena towaru określana jest według obowiązującego cennika. Promocyjne ceny towaru są przejrzyście oznaczone symbolem (np. „promocja” lub „wyprzedaż”). Ważność cen promocyjnych trwa do wyprzedania zapasów lub przez okres czasu określony przy promocyjnej cenie.

6.4.

W przypadku, gdy kupujący zapłaci sprzedającemu cenę zakupu bezgotówkowym przelewem, za dzień płatności uważa się dzień zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedającego.

6.5.

Kupujący zobowiązany jest zapłacić kupującemu cenę zakupu za towar w czasie określonym w umowie sprzedaży, najpóźniej jednak w momencie przejmowania towaru.

6.6.

W przypadku, gdy kupujący zapłaci sprzedającemu cenę zakupu za towar określony w umowie sprzedaży, kupujący upoważniony jest do odstąpienia od umowy i zażądania zwrotu ceny zakupu wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Słowackiej.

6.7.

W przypadku, gdy kupujący nie zapłaci sprzedającemu całej ceny zakupu przy przejmowaniu towaru, strony uzgodniły, że sprzedający upoważniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży, a zapłacona zaliczka ceny zakupu w całej wysokości zostanie przeznaczona na karę umowną, którą kupujący zobowiązany jest zapłacić sprzedającemu, jeśli w umowie sprzedaży nie zostało uwzględnione inaczej.

 

7. Procedura reklamacyjna (odpowiedzialność za wady, gwarancja, reklamacje)

7.1.

Warunki gwarancyjne regulowane są poprzez procedurę reklamacyjną.

7.2.

Sprzedający odpowiada za wady produktu, a kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić reklamację u sprzedającego według obowiązującej procedury reklamacyjnej.

7.3.

Realizacja reklamacji odnosi się do obowiązującej procedury reklamacyjnej. Kupujący odsyłając zamówienie sprzedającemu potwierdza, że został dobrze poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru włącznie z informacjami na temat miejsc, gdzie można realizować reklamację oraz o wykonywaniu napraw gwarancyjnych w zgodzie z § 18 ust. 1 ustawy nr 250/2007 Dz. U. o ochronie konsumentów i o zmianie ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 372/1990 Rec. o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej jako „Ustawa).

7.4.

Procedura reklamacyjna dotyczy towaru zakupionego przez kupującego od sprzedającego na stronie sklepu internetowego sprzedającego.

7.5.

Procedura reklamacyjna w tej formie obowiązuje w stosunku do wszystkich przypadków handlowych, jeśli w umowie nie zostały zawarte inne warunki gwarancyjne.

7.6.

Kupujący ma prawo skorzystać u sprzedającego z gwarancji tylko na towar posiadający wady, za które odpowiada producent, dostawca bądź sprzedający, obowiązuje na nie gwarancja, a towar został zakupiony u sprzedającego.

7.7.

Kupujący zobowiązany jest skontrolować towar podczas jego przyjmowania. Jeśli tego nie zrobi, może zgłosić reklamację dot. wad przy przyjmowaniu towaru, tylko gdy udowodni, że towar posiadał wady już w momencie przyjmowania towaru.

7.8.

Podczas okresu gwarancyjnego klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przedłożeniu sprzedającemu towaru włącznie z akcesoriami, dokumentacją i instrukcją razem z oryginalnym opakowaniem towaru, dokumentem gwarancyjnym i dowodem zapłaty.

7.9.

Początek procedury reklamacyjnej to równocześnie dzień zgłoszenia reklamacji. Reklamowany towar koniecznie należy dostarczyć do siedziby sprzedającego, jeśli sprzedający lub wyznaczona osoba nie określi inaczej (np. dostarczyć towar bezpośrednio do wyznaczonej osoby).

7.10.

Kupujący zobowiązany jest reklamować wady towaru u sprzedającego bez zbędnej zwłoki, w innym wypadku kupujący traci prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

7.11.

Sprzedający lub wyznaczona osoba wyda kupującemu potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez sprzedającego, np. w formie wiadomości mailowej lub w formie pisemnej, gdzie zobowiązany jest dokładnie określić wady towaru w zgodzie z przepisami § 18 ust. 5 Ustawy i pouczyć konsumenta o jego prawach, które przysługują mu na podstawie § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego. Jeśli reklamacja zgłoszona jest za pośrednictwem środków komunikacji  na odległość, sprzedający zobowiązany jest potwierdzenie o zgłoszeniu reklamacji doręczyć od razu; jeśli nie jest możliwe doręczenie potwierdzenia od razu, należy doręczyć je bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak razm z dokumentem o rozpatrzeniu reklamacji; potwierdzenia o rozpatrzeniu reklamacji nie trzeba doręczać, jeśli kupujący ma możliwość wykazać realizację reklamacji w inny sposób.

7.12.

Na podstawie decyzji kupującego, który korzysta ze swoich praw w rozumieniu § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego sprzedający lub wyznaczona osoba zobowiązane są określić sposób rozpatrzenia reklamacji według § 2 m) Ustawy od razu, w bardziej skomplikowanych przypadkach do 3 dni od początku postępowania reklamacyjnego, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza, gdy konieczna jest złożona ocena techniczna stanu towaru najpóźniej do 30 dni od rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego. Po określeniu sposobu rozpatrzenia reklamacji sprzedający bądź wyznaczona osoba rozpatrzy reklamację od razu, w uzasadnionych przypadkach może rozpatrzyć reklamację również później. Realizacja reaklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po upłynięciu czasu na rozpatrzenie reklamacji konsument ma prawo odstąpić od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy towar.

7.13.

Kupujący nie ma prawa korzystać z gwarancji na wady, o których został poinformowany przez sprzedającego w momencie zawierania umowy, albo o których, wziąwszy pod uwagę okoliczności, w których umowa sprzedaży została zawarta, musiał wiedzieć.

7.14.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zastąpić wadliwy towar innym towarem handlowym o porównywalnych paramentrach technicznych, jeśli kupującemu nie sprawi to poważnych trudności.

7.15.

Prawo kupującego do realizacji gwarancji u sprzedającego traci ważność:
a) w przypadku nieprzedłożenia dokumenu zapłaty, dowodu dostawy lub dokumentu gwarancyjnego, akcesoriów lub dokumentacji towaru,
b) w przypadku niezgłoszenia widocznych wad w chwili przyjęciu towaru,
c) po upłynięciu okresu gwarancyjnego na towar,
d) w przypadku mechanicznych uszkodzeń towaru powstałych przez kupującego,
e) w przypadku użytkowania towaru w warunkach, które z uwagi na poziom wilgoci, czy wpływy chemiczne i mechaniczne, nie stanowią naturalnych warunków dla danego towaru,
f) z uwagi na niewłaściwe użytkowanie czy obsługę towaru lub zaniedbanie towaru,
g) w wyniku uszkodzenia towaru poprzez jego nadmierne obciążenie lub użytkowanie niezgodne z warunkami zawartymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami, normami technicznymi lub przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w Republice Słowackiej,
h) w wyniku uszkodzenia towaru poprzez nieuniknione i/albo nieprzewidziane okoliczności,
i) w wyniku przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia stanu towaru  
j) w wyniku niewłaściwych działań, uszkodzenia podczas transportu, uszkodzenia wodą, ogniem, elektrycznością statyczną lub atmosferyczną lub innych działań siły wyższej
k) w wyniku ingerencji w towar osoby nieupoważnionej.

7.16.

Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i zakończyć postępowanie reklamacyjne jednym z następujących sposobów:
a) oddając naprawiony towar,
b) wymieniając towar,
c) zwracając cenę zakupu towaru,
d) wypłacając adekwatną zniżkę od ceny towaru
e) pisemnym wezwaniem do podjęcia przez sprzedającego określonych czynności
f) odrzucając reklamację towaru z uzasadnieniem

7.17

Sprzedający zobowiązany jest wydać pisemny dokument o rozpatrzeniu reklamacji napóźniej w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem dostawy usług pocztowych, kurierskich, ewentualnie za pośrednictwem e-maila.

7.18.

Okres gwarancyjny wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile w konkretnym przypadku nie jest określony inny okres gwarancyjny. Okres ten liczy się od dnia przyjęcia towaru i potwierdzenia przez upoważnioną osobę niezbędnych dokumentów związanych z towarem.

7.19.

Okres gwarancyjny przedłuża się o czas, przez który kupujący nie miał możliwości korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

7.20.

Wszystkie naprawy gwarancyjne mające swoje podstawy prawne są bezpłatne.

7.21.

W przypadku wady, którą da się usunąć, reklamacja zostanie zrealizowana w zależności od decyzji kupującego w następujący sposób:
a) sprzedający zapewni usunięcie wadu lub
b) sprzedający wymieni wadliwy towar.

7.22.

W przypadku wady, której nie sposób usunąć lub jednej wielokrotnie powtarzającej się wady, którą można usunąć bądź większej ilości różnych wad, które można usunąć, a które uniemożliwiają użytkowanie towaru w taki sam sposób, jak towar bez wady, sprzedający rozpatrzy reklamację, w zależności od decyzji kupującego, jednym z następujących sposobów:
a) poprzez wymianę towaru na inny, funkcjonalnie taki sam towar lub towar o lepszych paramentrach technicznych lub
b) w przypadku, gdy sprzedający nie może dokonać wymiany towaru na inny, zrealizuje reklamację wydając notę kredytową na wadliwy towar.

7.23.

Podczas reklamacji rozpatrywane są tylko wady określone w formularzu zgłoszenia reklamacji.

7.24.

Dla celów reklamacyjnych za wielokrotnie powtarzającą się wadę, którą można usunąć, uważa się pojawienie się jednej wady, którą można usunąć, więcej niż dwa razy.

7.25.

Dla celów reklamacyjnych za większą ilość różnych wad, które można usunąć, uważa się równoczesne pojawienie się trzech różnych wad, które można usunąć.

7.28.

W przypadku reklamacji towaru należy wypełnić formularz, który widnieje na naszej stronie internetowej.

7.29.

Kupujący – konsument – ma prawo zwrócić się do sprzedającego z odwołaniem (na adres mailowy info@uzasnedarceky.sk), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki sprzedający rozpatrzył jego reklamację lub jeśli uważa, że sprzedający naruszył jego prawa. Jeśli sprzedający odrzuci wniosek lub nie odpowie w ciągu 30 dni od momentu wysłania jej, konsument ma prawo złożyć wniosek o rozpoczęcie alternatywnej metody rozwiązywania sporów podmiotu alternatywnego rozwiązywania konfliktów (dalej jako podmiot ARS) według ustawy 391/2015 Dz. U. podmiotami ARS są organy i uprawione osoby prawne według §3 ustawy 391/2015 Dz. U. Konsument może przekazać wniosek w sposób określony w §12 Ustawy 391/2015 Dz. U..

7.30.

Konsument może złożyć skargę również za pośrednictwem platformy do alternatywnego rozwiązywania sporów, która dostępna jest online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

7.31.

Z alternatywnej metody rozwiązywania sporów może skorzystać tylko konsument – osoba fizyczna, która zawarła i realizowała umowę konsumencką w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą, zatrudnieniem lub profesją. Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczy tylko sporu między konsumentem a sprzedającym, który wynika z umowy konsumenckiej lub odnosi się do tej umowy. Alternatywne rozwiązywanie sporów dotyczy tylko umów zawartych na odległość. Alternatywne rozwiązywanie sporów nie dotyczy sporów, gdzie wartość sporu nie przewyższa sumy 20 EURO. Podmiot ARS może zażądać od konsumenta pokrycia opłaty za rozpoczęcie alternatywnego rozwiązywania sporu w wysokości maksymalnie do 5 EURO z VAT.

 

8. Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

8.1.

Sprzedający zobowiązany jest odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku wyprzedania zapasów, niedostępności towaru bądź gdy producent, importer lub dostawca towaru określonego w umowie sprzedaży zaprzestał produkcji bądź dokonał poważnych zmian, które uniemożliwiły realizację spełnienia obowiązku sprzedającego wynikającego z umowy sprzedaży bądź z powodów siły wyższej lub jeśli nawet przy dołożeniu wszelkich starań przez sprzedającego, nie jest on w stanie dostarczyć klientowi towaru w czasie określonym przez niniejsze warunki handlowe bądź w cenie umieszczonej na stronie internetowej. Sprzedający zobowiązany jest o takiej sytuacji natychmiastowo poinformować kupującego i zwrócić mu zapłaconą już zaliczkę za towar określoną w umowie sprzedaży w ciągu 14 dni od oświadczenia odstąpienia od umowy sprzedaży.

8.2.

Kupujący ma możliwość odstąpić od umowy sprzedaży do 30 dni od momentu przyjęcia towaru bez podania powodu w zgodzie z § 12 ust. 1 ustawy nr 108/2000 Dz.U. o ochronie konsumenta w sprzedaży obwoźnej i sprzedaży na odległość w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej jako”Ustawa o ochronie konsumenta w sprzedaży na odległość”). W takim przypadku kupujący powinien skontaktować się ze sprzedającym i poinformować go o swojej decyzji odstąpienia od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie, np. list wysłany pocztą bądź wysłanie e-mailu informującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które ma zawierać nr zamówienia, datę zamówienia, dokładną nazwę towaru, nr rachunku. Zakupiony towar w oryginalnym stanie (włącznie z oryginalnym opakowaniem, dokumentacją, instrukcją, akcesoriami itp.) należy wysłać na własny koszt razem z oryginalnym dowodem zakupu oraz formularzem zwrotu towaru na adres sprzedającego (ale nie „za pobraniem”). Sprzedający zobowiązuje się zwrócić kupującemu kwotę zapłaconą za towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwróconego towaru, w ten sam sposób, w jaki zostało opłacone zamówienie, jeśli kupujący i sprzedający nie uzgodnili inaczej.

8.3.

Odstąpienie od umowy kupujący musi złożyć w formie pisemnej w postaci wypełnionego formularza, którego wzór określi i umieści na stronie sklepu internetowego sprzedający.

8.4.

W przypadku, gdy kupujący nie spełni któregoś z obowiązku zawartego w punktach 9.2 oraz 9.3 niniejszych ogólnych warunków handlowych, odstąpienie od umowy sprzedaży nie będzie możliwe, a sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu ceny zakupu kupującemu a równocześnie przysługuje mu prawo zwrotu kosztów związanych z ponownym odesłaniem towaru kupującemu.

8.5.

Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży, której przedmiotem jest świadczenie usługi, jeśli usługa zaczęła być świadczona za zgodą kupującego przed upłynięciem czasu na odstąpienie od umowy sprzedaży. Nie można odstąpić od umowy sprzedaży również przy sprzedaży towaru wykonanego na specjalne zamówienie kupującego, w przypadku towaru przeznaczonego specjalnie dla jednego kupującego, w przypadku towaru, którego z uwagi na jego właściwości nie można zwrócić (np. z powodów higienicznych) lub w przypadku towaru, który szybko ulega zniszczeniu. 

8.6.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży należy wypełnić formularz, który znajdziesz na naszej stronie.
Formularz zwrotu towaru (do ściągnięcia)


 
9. Postanowienia końcowe

9.1

Kupujący po wysłaniu zamówienia lub rejestracji może otrzymywać wiadomości o oferowanych towarach, promocjach i usługach sprzedającego. Kupujący w każdej chwili może odwołać otrzymywanie wiadomości przez link, który znajduje się w otrzymywanych e-mailach.

9.2.

Kupujący i sprzedający uzgodnili, że elektroniczną formę komunikacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci internetowej całkowicie uznają za ważną i traktują zobowiązująco. Elektroniczna forma komunikacji nie jest jednak akceptowalna w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży.

9.3.

Do stosunków nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi obowiązują odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy nr 122/2013 Dz. U. o ochronie danych osobowych, ustawy nr 22/2004 Dz. U. o handlu elektronicznym i o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Dz.U. o krajowej kontroli wewnętrznego rynku w dziedzinie ochrony konsumenta oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu ustawy nr 284/2002 Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów, ustawy nr 108/2000 o ochronie konsumenta w sprzedaży obwoźnej i sprzedaży na odległość oraz ustawy nr 250/20017 o ochronie konsumenta i ozmianie ustawy Słowackiej Rady Narodowej nr 372/1990  Rec. o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w brzmieniu późniejszych przepisów.

9.4.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków handlowych. Obowiązek pisemnego oświadczenia zmiany ogólnych warunków handlowych spełniony jest poprzez umieszczenie tego faktu na stronie internetowej sprzedającego. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ogólnych warunków handlowych również bez wcześniejszego ostrzeżenia.

9.5.

Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie i obowiązują kupującego w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

9.6.

Zaznaczając pole przed wysłaniem zamówienia kupujący potwiera, że przeczytał niniejsze ogólne warunki handlowe, zrozumiał i w zupełności się z nimi zgadza. Bez względu na pozostałe postanowienia tych ogólnych warunków handlowych, sprzedający nie odpowiada wobec kupującego za utracone korzyści, stratę okazji czy żadne inne, niebezpośrednie lub późniejsze straty w wyniku zaniedbania, naruszenia umowy sprzedaży lub za te, które pojawiły się w inny sposób. W przypadku, gdy kompetentny organ Republiki Słowackiej uzna niektóre postanowienia niniejszych ogólnych warunków handlowych za nieważne bądź niewykonalne, całkowicie bądź częściowo, ważność i wykonalność pozostałych postanowień ogólnych warunków handlowych i pozostałej części odpowiednich postanowień ogólnych warunków handlowych pozostają bez zmian.

Powyższe Zasady i Warunki obowiązują od 25.05.2018 i całkowicie zastępują poprzednie Zasady i Warunki.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pełna (Desktop) wersja